banner_xuatban

Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Âm Nhạc (1950 - 2020)

TÁC PHẨM GIAO HƯỞNG VIỆT NAM - THÀNH ĐỒNG TỔ QUỐC

Tác giả : Hoàng Vân
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Năm xuất bản : 2006

- Tổng phổ tác phẩm giao hưởng thơ “Thành đồng Tổ quốc”.
- Tác phẩm được viết ở giọng si thứ theo dạng hình thức sonate biến thể so với hình thức sonate kinh điển