banner_xuatban

Sáu mươi giáp tý nạp âm thanh

14-05-2024, 08:24

TÓM TẮT: Đây là phần trích thứ ba từ công trình khoa học chưa xuất bản “Sáu mươi Giáp Tý nạp âm thanh” của nhạc trưởng NSƯT Trần Vương Thạch, với mong muôn giới thiệu tới độc giả bước đầu nghiên cứu về môi quan hệ giữa Ngũ âm, 12 Luật Lữ với 60 Giáp Tý và Kinh Dịch, trong đó tác giả đã đề cập đến những vấn đề côt lõi của nguyên lý âm thanh cũng như môi tương quan giữa nhạc luật Trung Hoa với lý thuyết Kinh Dịch.
TỪ KHÓA: Nhạc luật Trung Hoa, Kinh Dịch, sáu mươi Giáp Tý, Trần Vương Thạch

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ : Vimproduct@vienamnhac.vn

Thêm một trao đổi