banner_xuatban

Phê bình âm nhạc: mong muốn của người làm nghề

18-06-2024, 09:44

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

TÓM TẮT: Hai chuyên luận Nghề phê bình âm nhạc: thu lượm từ kinh nghiệm làm báo và Nghề phê bình âm nhạc: tích cóp từ chuyên ngành nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Châu đã được đăng trong các số 65 và 66 là những kinh nghiệm thực hành tích lũy dần trong nhiều thập niên. Cũng từ những trải nghiệm cá nhân, bài viết này tiếp tục chia sẻ những nỗi niềm của tác giả trong quá trình làm nghề, từ đó thấy rõ hơn những gì đã làm và cần làm ngay cho chuyên ngành phê bình âm nhạc trong dòng chảy chung của sự phát triển âm nhạc nước nhà.
TỪ KHÓA: Phê bình âm nhạc, Nguyễn Thị Minh Châu

Thêm một trao đổi