banner_xuatban

Phê bình âm nhạc

18-06-2024, 09:38

LÊ HẢI ĐĂNG

TÓM TẮT: Bài viết giới thiệu một số đặc trưng trong lĩnh vực Phê bình âm nhạc. Ở đây tác giả không có tham vọng tổng kết tất cả các đặc trưng của lĩnh vực này - “một lĩnh vực chứa đựng nhiều biến số, đồng thời đong đầy tính sáng tạo nhờ cách thức thể hiện”, mà chỉ phác họa đối tượng dưới những lát cắt có chủ đích nhằm cung cấp kiến giải của cá nhân tác giả về phê bình âm nhạc.
TỪ KHÓA: Phê bình âm nhạc, Lê Hải Đăng

Thêm một trao đổi