banner_xuatban

Lịch sử âm nhạc Việt Nam 1900-1975

14-05-2024, 08:13

 BBT: Năm 2015, Viện Âm nhạc đã được gia đình nhạc sĩ Minh Tâm tạng lại nhiều tư liệu chep tay và đánh máy do chính nhạc sĩ Minh Tâm sưu tầm và viết. Một trong số các tư liệu đó có cuốn “Sơ thảo Lịch sư âm nhạc Việt Nam 1900-1975”. Để bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về nền Âm nhạc Việt Nam (đạc biệt là Tân nhạc Việt Nam) giai đoạn 1900 -1975, tập san Nghiên cứu âm nhạc (Thông báo khoa học) của Viện Âm nhạc xin đăng tải lại toàn bộ cuốn tư liệu đánh máy này của tác giả Minh Tâm lần lượt trên các số của tập san, bắt đầu từ số 67

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ : Vimproduct@vienamnhac.vn

Thêm một trao đổi