banner_xuatban

Hát Tâmpơt của người S’tiêng Bình Phước

14-05-2024, 08:29

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM

TÓM TẮT: Bài viết là những tìm hiểu của tác giả về thể loại hát Tâmpơt của người S’tiêng tại Bình Phước. Tác giả đã đưa ra những khái niệm chung về loại hình, các dạng hình thức diễn xướng, môi trường diễn xướng khác nhau của thể loại này. Những thông tin trong bài viết được tác giả sàng lọc từ các tư liệu của các nhà nghiên cứu khác và những tìm hiểu của cá nhân tác giả khi đi điền dã thực tế tại cộng đồng.
TỪ KHÓA: Hát Tâmpơt, S’tiêng, Bình Phước, Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ : Vimproduct@vienamnhac.vn

Thêm một trao đổi