banner_xuatban

HÁT XOAN

Tác giả : Tú Ngọc
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc - Nhà xuất bản Âm nhạc
Năm xuất bản : 1997

Bằng phương pháp phân tích, đối chiếu, so sánh, tác giả cuốn sách đã công bố những nghiên cứu của mình về loại hình Hát Xoan, đồng thời khẳng định những giá trị tư tưởng- văn hoá, giá trị nhân văn, giá trị nghệ thuật của Hát Xoan. Từ đó, tác giả cũng đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy vốn nghệ thuật quý giá này.