banner_xuatban

130 NHẠC CỤ DÂN TỘC - TRƯNG BÀY TẠI VIỆN ÂM NHẠC

Tác giả : Nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Viện Âm nhạc
Năm xuất bản : 2015

Đây là cuốn sách ảnh và giới thiệu khái quát về các nhạc cụ truyền thống Việt Nam do Viện Âm nhạc sưu tầm và hiện đang trưng bày tại Phòng Trưng bày nhạc cụ truyền thống Việt Nam của Viện Âm nhạc.