Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Âm Nhạc (1950 - 2020)

Âm nhạc của 54 tộc người: Kinh, Tày, Thái, Hoa …