Không gian nhạc Việt

Việt Nam có nhiều kiểu dàn nhạc, mỗi dàn nhạc được gắn với một loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc. Mỗi dàn nhạc có một tính cách riêng. Tính cách riêng đó được hình thành bởi sự xác lập một nhạc cụ trụ cột. Nhạc cụ này đảm nhiệm phần mầu sắc và tiết tấu cơ bản của dàn nhạc. Ví dụ: Phách trong dàn ca trù, Sênh Xứa trong dàn nhạc Xẩm, trống Đế trong dàn nhạc Chèo, trống Chiến trong dàn nhạc Tuồng...