Một số hình ảnh Lễ hội mở cửa kho lúa ở Sa thày - Kon Tum

28-10-2022, 08:14

Già Làng và đội cồng chiêng

Già làng và trai làng đang đào hố chuẩn bị cho lễ hội

Nhạc cụ Goong huyện Sa Thầy - Kon Tum

Phụ nữ thổi cơm lam dân tộc Rơ Măm

 

Già làng đâm trâu

Thêm một trao đổi